Vostede está aquí

Aviso legal

1. Identificación do titular

O titular do presente sitio web é PS TRIBUTACIÓN Y FINANZAS, S.L. (en diante PS TRIBUTACIÓN), con domicilio social en Avenida dás Camelias 114, bloque 2 - baixo, 36211 Vigo (Pontevedra); NIF número B36986545 e inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Tomo 3307, Libro 3307, Folio 10, Inscrición 1ª, Folla PO-42512.

Os datos de contacto de PS TRIBUTACIÓN son os seguintes:

  • Dirección postal: Avenida dás Camelias 114, bloque 2 - baixo. 36211 Vigo.
  • Número de teléfono: 986 211 409.
  • Número de fax: 986 211 465
  • Dirección de correo electrónico: pstributacion@pstributacion.com.

2. Obxecto e ámbito de aplicación

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de USUARIO, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

PS TRIBUTACIÓN pon a disposición do USUARIO o presente documento, coa finalidade de dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar o USUARIO respecto de cales son as condicións de uso do mesmo.

Este documento exponse con carácter pemanente no sitio web titularidade de PS TRIBUTACIÓN, www.pstributacion.com (en diante o SITIO WEB), podendo o USUARIO consultalo, arquivalo, ou imprimilo.

O SITIO WEB foi desenvolvido para facilitar o acceso ao USUARIO a toda a información sobre PS TRIBUTACIÓN e as características dos servizos ofertados, así como outras informacións complementarias que PS TRIBUTACIÓN inclúe directamente ou a través das correspondentes ligazóns.

PS TRIBUTACIÓN resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou pór en coñecemento do USUARIO ditas modificacións.

3. Normas deontolóxicas

PS TRIBUTACIÓN está suxeita ás normas deontolóxicas propias da profesión de economista e avogado, publicadas polo Consejo General de Economistas de España e o Consejo General de la Abogacía Española.

4. Limitación de responsabilidade

Este SITIO WEB contén materiais preparados por PS TRIBUTACIÓN con fins unicamente informativos. O USUARIO debe ter en conta que tales materiais puidesen non reflectir o estado lexislativo ou jurisprudencial máis recente sobre as cuestións analizadas. Así mesmo, estes materiais poden ser modificados, desenvolvidos ou actualizados sen notificación previa.

Os materiais contidos neste SITIO WEB non poden ser considerados, en ningún caso, como sustitutivos de asesoramento fiscal, legal ou doutra natureza. O acceso a estes materiais non pretende constituír nin implica relación algunha entre empresa e cliente, nin calquera outro tipo de relación de confianza ou profesional entre PS TRIBUTACIÓN e o USUARIO deste sitio web. Por iso, o USUARIO non debe actuar sobre a base da información contida na mesma, sen recorrer previamente ao correspondente asesoramento profesional.

O SITIO WEB pode incluír ligazóns a contidos de terceiros. Dado que non é posible controlar os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, PS TRIBUTACIÓN non asume ningún tipo de responsabilidade respecto dos devanditos contidos. Así mesmo PS TRIBUTACIÓN non se fai responsable da información e contidos almacenados nos comentarios do blog ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente no seu sitio web.

No entanto e en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSI-CE, PS TRIBUTACIÓN ponse a disposición do USUARIO, as autoridades e as forzas de seguridade, para colaborar de forma activa na retirada, ou no seu caso bloqueo, de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravenir a lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiros, ou a moral e a orde pública. No caso de que o USUARIO considere que existe no SITIO WEB algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase o notifique de forma inmediata ao titular do mesmo.

O SITIO WEB foi revisado e probado para que funcione correctamente os 365 días do ano, 24 horas ao día. No entanto, PS TRIBUTACIÓN non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso ao sitio web.

5. Protección de datos persoais

PS TRIBUTACIÓN atópase profundamente comprometida co cumprimento da normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigacións dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art. 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e no Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.

PS TRIBUTACIÓN pon a disposición do USUARIO a Política de Privacidade da entidade, informando o USUARIO respecto dos seguintes aspectos:

  • Datos do Responsable do tratamento.
  • Datos tratados.
  • Ficheiro no que se almacenan.
  • Finalidade do tratamento.
  • Obrigatoriedade ou non de facilitalos, así como as consecuencias en caso de non facilitalos.
  • Sobre os dereitos que asisten a todo usuario e o procedemento para exercitalos.

6. Propiedade intelectual e industrial

O SITIO WEB, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, así como os deseños, logotipos, textos e/ou gráficos son propiedade de PS TRIBUTACIÓN ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial.

Os deseños, logotipos, textos e/ou gráficos alleos a PS TRIBUTACIÓN que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto dos mesmos. PS TRIBUTACIÓN recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha de PS TRIBUTACIÓN sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización destes contidos, require en todo caso da autorización escrita previa por parte de PS TRIBUTACIÓN. Calquera uso non autorizado previamente por parte do titular será considerado un incumprimento dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

7. Lexislación aplicable e xurisdición

Para a resolución de calquera controversia ou conflito relacionado co presente SITIO WEB ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Vigo, renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que lle puidera corresponder.