Vostede está aquí

Consultoría Contable

PS Tributación y Finanzas conta cunha ampla experiencia no asesoramento contable, xa que o noso equipo de profesionais posúe un profundo coñecemento da lexislación contable e da súa práctica.

Os nosos servizos están encamiñados a que as empresas leven a súa contabilidade conforme aos principios contables xeralmente aceptados e ás normas legais vixentes, co fin de que as contas de cada empresa reflictan a imaxe fiel do patrimonio e da súa situación financeira.

O noso asesoramento garante unha actualización permanente nas normas contables vixentes e a implementación de instrumentos de control que axuden na toma de decisións empresariais.

Servizos de asesoramento contable

Dentro dos nosos servizos de asesoramento contable podemos destacar os seguintes:

 • Implantación de Plan Contable específico para cada empresa e manual operativo.
 • Adaptacións sectoriais.
 • Implantación de contabilidade analítica en caso de ser necesaria.
 • Levanza da contabilidade conforme ao Plan Contable de aplicación e á lexislación na materia.
 • Seguimento e informe periódico dos Estados Financeiros adaptados á empresa e/ou sector.
 • Xeración e presentación dos Libros Oficiais de Contabilidade no Organismo correspondente.
 • Custodia da documentación contable, coa debida orde e dilixencia, até a súa devolución ao cliente.
 • Elaboración de informes especiais a presentar nas Xuntas Xerais.
 • Confección, tramitación e presentación no Rexistro Mercantil das contas anuais (Conta de perdas e Ganancias, Balance de situación, Estado de Cambios no Patrimonio Neto, Estado de Fluxos de Efectivo e Memoria) individuais e consolidadas.
 • Resposta por parte do equipo asignado ás consultas sobre temas contables formuladas verbalmente ou por escrito. Os nosos servizos incluirán, cando así se solicite, a realización de cartas ou informes en materia contable sobre o tratamento das operacións.
 • Preparación de plans de viabilidade
 • Axuda na selección de software de xestión e contable adaptado ás necesidades da empresa. Así mesmo, en PS acompañamos á empresa na implantación do novo software para que esta se realíce con éxito no menor tempo posible