Vostede está aquí

Consultoría Financeira

A área financeira de PS Tributación e Finanzas engloba servizos que van desde o asesoramento para a implantación dunha estrutura financeira óptima, ata o apoio ou negociación directa con entidades financeiras para a obtención de financiamento alleo, o estudo previo para o financiamento de investimentos ou reestruturación de débedas, etc.

A análise da estrutura financeira dos nosos clientes, xunto coa preparación dun plan de mellora da súa estrutura financeira e a implantación dun cadro de previsión de tesouraría, forman parte dos nosos servizos.

PS Tributación dispón de gran experiencia no asesoramento financeiro a empresas e particulares que provén e fundaméntase na xestión directiva durante anos en Banca de Empresas e Investimentos do responsable desta área, o que implica un profundo coñecemento dos criterios e normas de actuación das entidades financeiras en procesos de financiamento de circulante, investimentos e refinanciamento de operacións.

O servizo achega un importante valor engadido, de face ao estudo e formulación de operacións de investimento, financiamento e/ou refinanciamento, nas que é fundamental que a formulación inicial sexa o correcto ao obxecto de conseguir a máxima credibilidade de face ao provedor financeiro.

Servizos de asesoramento financeiro

No ámbito dos servizos de asesoramento financeiro en PS ofrecémoslle:

 • Diagnóstico financeiro da empresa
 • Plans de viabilidade
 • Estudo da capacidade da empresa para o financiamento de investimentos, plans de mellora
 • Análise das alternativas de financiamento: hipoteca, préstamo, leasing, renting, etc., proporcionando  unha solución adaptada a cada realidade
 • Análise da reestruturación da débeda
 • Cálculo das necesidades de financiamento
 • Axuda na negociación coa entidade financeira á hora de buscar financiamento
 • Estudo da rendibilidade financeiro-fiscal de investimentos
 • Elaboración de informes financeiros
 • Plans de negocio a presentar ante autoridades fiscais, auditores, etc.
 • Valoración de empresas
 • Preparación da información financeira á hora de presentar concurso voluntario
 • Elaboración de orzamentos e o seu seguimento periódico, tanto desde o punto de vista operativo como desde un punto de vista  financeiro
 • Preparación de expedientes de subvención
 • Análise dos estados financeiros de proxectos de investimento: compra de sociedades, negocios e outras
 • Análises da conta de resultados da empresa, desagregando os custos fixos dos custos variables para optimizar os recursos
 • Realización de peritaxes financeiras á hora de enfrontarse a reclamacións, tanto  promovidas pola empresa como en contra da mesma