Vostede está aquí

Política de privacidade

1. Obxecto e ámbito de aplicación

PS TRIBUTACIÓN Y FINANZAS, S.L. (en diante PS TRIBUTACIÓN) pon a disposición dos usuarios o presente documento co fin de dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante LOPD) e a súa normativa de desenvolvemento.

Este documento exponse con carácter permanente no sitio web titularidade de PS TRIBUTACIÓN www.pstributacion.com (en diante o SITIO WEB), podendo os usuarios consultalo, arquivalo, ou imprimilo.

Toda persoa que acceda ao SITIO WEB asume o papel de USUARIO, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

2. Información ao usuario da existencia do ficheiro e solicitude do consentimento para o tratamento automatizado dos seus datos persoais

PS TRIBUTACIÓN cumpre estritamente a normativa vixente e aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal, establecida na LOPD e a súa normativa de desenvolvemento, e informa os USUARIOS do SITIO WEB de que devanditos datos serán incorporados nun ficheiro para o seu tratamento automatizado. Os USUARIOS, mediante a marcación da casa correspondente nos formularios que así o requiran, dan o seu consentimento expreso ao devandito tratamento.

3. Finalidade dos datos

PS TRIBUTACIÓN recolle determinados datos persoais que son introducidos polo USUARIO libremente nun formulario coa finalidade de poder contratar os distintos servizos, así como contestar e identificar as peticións realizadas polo USUARIO.

Os devanditos datos poderán ser tratados para as seguintes finalidades:

  • Tramitación de encargos, solicitudes ou calquera outro tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se pon a disposición do USUARIO no SITIO WEB.
  • Elaboración de estudos estatísticos.
  • Remisión do boletín de noticias do SITIO WEB.
  • Remisión de comunicacións comerciais relacionadas cos produtos ou servizos ofrecidos por PS TRIBUTACIÓN.

4. Obrigatoriedade da introdución dos datos

Para acceder ao SITIO WEB non é necesario achegar ningún dato de carácter persoal. No entanto, para realizar solicitudes de información, contratar algún servizo, ou realizar a compra dun produto si é necesario que o USUARIO achegue os seus datos nos formularios existentes para ese efecto. Todos os campos destes formularios son opcionais excepto aqueles que se sinalen especificamente como obrigatorios mediante un asterisco (*).

No caso de que non sexan facilitados todos os datos, PS TRIBUTACIÓN non garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás necesidades do USUARIO.

5. Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición

PS TRIBUTACIÓN garante en todo caso ao USUARIO o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, información e oposición, nos termos dispostos na lexislación vixente. Por iso, de conformidade co disposto na LOPD poderá exercer os seus dereitos remitindo unha solicitude expresa, xunto a unha copia do seu DNI, a través dos seguintes medios:

6. Responsable do tratamento

O responsable do tratamento dos datos é PS TRIBUTACIÓN Y FINANZAS, S.L., con domicilio social en Avenida das Camelias 114, bloque 2 - baixo, 36211 Vigo (Pontevedra). PS TRIBUTACIÓN inscribiu debidamente os seus ficheiros na Axencia Española de Protección de Datos, podéndose consultar os mesmos en www.agpd.es.

7. Cesión dos datos

PS TRIBUTACIÓN informa e garante expresamente ao USUARIO que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiras compañías sen contar co consentimento expreso, previo, informado, e inequívoco por parte dos titulares.

8. Direccións IP

Os servidores do SITIO WEB poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un computador cando este se conecta a Internet. Dita información pode ser rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamiento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

9. Seguridade

PS TRIBUTACIÓN asegura a absoluta confidencialidade e privacidade dos datos persoais recollidos, e adoptou as medidas técnicas e de organización necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados.

No entanto, PS TRIBUTACIÓN non será responsable das incidencias que poidan xurdir ao redor de datos persoais cando estas se deriven de causas alleas ao seu control, ou ben a unha falta de dilixencia do USUARIO en canto á garda e custodia das súas claves e datos persoais. PS TRIBUTACIÓN posúe como garantía adicional un certificado de seguridade SSL, ofrecido por Thawte, Inc. (http://www.thawte.com/) que garante que a transmisión dos datos persoais do USUARIO se realíza baixo unha contorna segura.

10. Envío de correos non solicitados (SPAM)

PS TRIBUTACIÓN é absolutamente contraria á práctica de spam e nunca realiza este tipo de condutas. PS TRIBUTACIÓN unicamente envía información aos correos electrónicos facilitados polos usuarios rexistrados e que, por tanto, aceptaron a súa política de protección de datos.